Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας τοπικών κοινοτήτων.

Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θέρμου από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 31-1, της 1-2 και 2-2 του 2015.

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8. ΤΕΥΔ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας

Βελτίωση – ασφαλτόστρωση  στο οδικό τμήμα Αετόπετρα – Δρυμώνας.

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8ΤΕΥΔ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ-ΔΡΥΜΩΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Περίληψη διακήρυξης

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ  ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 31-01ΤΗΣ 1-2 ΚΑΙ 2-2-ΤΟΥ 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(Ακολουθεί λίστα με τα επισυναπτόμενα αρχεία προς κατέβασμα από τους ενδιαφερόμενους)

ΑΡΧΕΙΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8. ΤΕΥΔ ΟΡΘΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στις 26/5/2017

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 26 Μαΐου 2017  ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω θέματα

ΘΕΜΑΤΑ

1ο:Ψήφιση – έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2017. 

2ο: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

3ο:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τακτοποιητικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους  2017.

4ο:Έγκριση διάθεση – δέσμευση πίστωσης ποσού   215.000,00   € με ΦΠΑ ,καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου :Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Γυμνασίου Θέρμου με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση [άρθρο 32 του Ν.4412/2016] και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών.

5ο:Ορισμός δικηγόρου για την αριθμ.ΑΓ38/16-3-2017 ασκηθείσα αγωγή του κ. Λεωνίδα Βάρσου του Αριστοτέλη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά του Δήμου Θέρμου για την καταβολή οφειλόμενου ποσού από έργο εκτέλεσης τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης δημοτικών δρόμων του Τ.Δ. Παμφίου Δήμου Θέρμου εντόκως νομίμως από 27.11.2013 και όχι από της ασκήσεως της αγωγής.

6ο:Ορισμός δικηγόρου για την αριθμ.ΑΓ37/16-3-2017 ασκηθείσα αγωγή του κ. Λεωνίδα Βάρσου του Αριστοτέλη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά του Δήμου Θέρμου για την καταβολή οφειλόμενου ποσού από έργο εκτέλεσης τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης δημοτικών δρόμων του Τ.Δ. Σιταραλώνων  Δήμου Θέρμου εντόκως νομίμως από 27.11.2013 και όχι από της ασκήσεως της αγωγής.

7ο:Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου μας.

8ο:Ορισμός δικηγόρου του Δήμου για την υπεράσπιση συμφερόντων του Δήμου για την παραμονή Ειρηνοδικείου στο Θέρμο.

 

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22. 5.2017

Πίνακες Κατάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Νικολίτσα
 Ταχ.Κωδ. : 30 008 Θέρμο
 Τηλέφωνο : 2644360127
 FAX : 2644023179
 E-mαil : atsinias@ 1350.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες : Απόστολος Τσινιάς

ΘΕΡΜΟ 8-5-2017 Αρ. Πρωτ. 1855

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017 (Αρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)

Ο Δήμος Θέρμου, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του Ν.4412/2016, για το έτος 2017

ΚΑΛΕΙ

τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων ή μελετών:

Διαβάστε περισσότερα εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 


Σχετικά έγγραφα:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Πίνακες κατάταξης

Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για τις δομές του Κοινωνικού Φαρμακείου και Παντοπωλείου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΚΩΔ. 101-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ.102-ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ.103-ΠΕ ΦΑΡΜΑΚ

ΚΩΔ.104-ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ