ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την 22α  Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ον Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018

2ον Μετεξέλιξη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμου σε Κ.Ε.Α. (Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία)

3ον Λήψη απόφασης για χορήγηση από τον Δήμο μας εφάπαξ πολυτεκνικού επιδόματος σε μητέρες που αποκτούν τέταρτο τέκνο και για κάθε επιπλέον τέκνο

4ον  Ενέργειες για αδειοδότηση και λειτουργία δημοτικού σφαγείου Θέρμου

5ον Συγκρότηση Επιτροπών  σύμφωνα με τον Ν.  4412-2016, για την παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών, διενέργεια συνοπτικών και ηλεκτρονικών διαγωνισμών, εξέτασης ενστάσεων και εισήγηση ανάθεσης για το Δήμο Θέρμου έτους 2018

6ον Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας  δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 1 παρ. Π.Δ.  270/1981) και αγορά και μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο  που  ανήκουν  σε τρίτους, για το έτος 2018

 

7ον Αντικατάσταση μέλους  του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.

 

8ον  Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων του Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. (Ν.Π.Δ.Δ.)

 

9ον  Διαγραφές – μειώσεις χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους

 

10ον  Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές

 

Ειδική δημόσια συνεδρίαση

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε ειδική δημόσια συνεδρίαση (άρθρο 159, παρ.1 του  ν. 3463/2006) του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την  9η  Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Θέρμου, οικονομικού έτους 2018.
  2. Έγκριση του Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2018 Δήμου Θέρμου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Mαραγιάννης  Κων/νος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παραγ. 6 του Ν.3852/2010 σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου στις 3 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑ
Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2018 Δήμου Θέρμου.

Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω του ότι συμπληρώνει το θέμα της διαμόρφωσης σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Θέρμου 2018 μετά τη γνώμη του παρατηρητηρίου που συζητήθηκε στην συνεδρίαση της 27.12.2017 Οικονομικής Επιτροπής και εκ παραδρομής δεν γράφτηκε στην πρόσκληση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-12-2017

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 27 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ

1ο:Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

2ο:Ψήφιση – έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

3ο:Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Θέρμου 2018 μετά τη γνώμη του παρατηρητηρίου.

4ο:Έγκριση διάθεση – δέσμευσης πίστωσης , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΥΡΤΙΑΣ.

5ο:’Εκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Νέλσων Αθανασόπουλου για έσοδα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων του Δήμου.

6ο:Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής για το έτος 2017.

7ο:Έγκριση κατάστασης οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών για το έτος 2018.

8ο:Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου  ΧΤ Δημοτικού Φωτισμού με τοποθέτηση δύο [2] στύλων ΦΟΠ και δύο [2] ΑΠΛΏΝ φ/Σ στην Ε.Ο Λευκού – Καλλιθέας του Δήμου Θέρμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩN

 

Κατεβάστε από εδώ το αρχείο.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-12-2017

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75 παραγ. 6 του Ν.3852/2010 σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου στις  22  Δεκεμβρίου  2017  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 09:00 π. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα.

      ΘΕΜΑΤΑ

       1}- Κατακύρωση αποτελέσματος διαδικασίας διαπραγμάτευσης  του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ μετά την ακύρωση  της 145/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Θέρμου με την  αριθ. πρωτ. 291679,301343,305197/11-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Το θέμα εκφράζεται κατεπείγον:

Α) βάση της αριθ. 11/2017  Πράξης της ΣΕΔΕ όπου ο Διευθυντής του Γυμνασίου Θέρμου έθεσε θέμα επικινδυνότητας του προαυλίου χώρου του Γυμνασίου  όπου μια μαθήτρια γύρισε το πόδι της.

Β) το γεγονός ότι μέρος της πίστωσης  κατασκευής του έργου προέρχεται από την ΣΑΕΠ Ο55 του Υπουργείου Εσωτερικών και σε 18 μήνες από 9-2-2017  πρέπει να εξαντληθεί .

Γ)  Λόγω διακοπών των Χριστουγέννων και διακοπή λειτουργίας  του Σχολείου  να γίνει εγκατάσταση του εργοταξίου χωρίς κίνδυνο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Δ)  Αποφυγή συνεπειών για το Δήμο λόγω τρίτης ακύρωσης για το ίδιο θέμα απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και αποφυγή αντιδικιών με την μειοδότρια εταιρεία.

     2}- Ανάθεση έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ»

Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω ότι αφορά ύδρευση και διαμαρτύρονται οι κάτοικοι   λόγω καθυστέρησης του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Κατεβάστε εδώ το αρχείο.

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου στις 23-12-2017.

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την  23 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1ον Προτάσεις Τ. Κ.  Θέρμου.

2ον  Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Θέρμου (προτάσεις για το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Πάτρας).

3ον Οδικός άξονα Θέρμου – Αγρινίου  (προτάσεις για το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Πάτρας).

4ον Οδικός άξονα Θέρμου – Ναυπάκτου  (προτάσεις για το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Πάτρας).

5ον Φιλοξενία κλιμακίου επιστημόνων ΓΕΩΤΕ, για επιτόπια εξέταση καταστροφών στις ορεινές Κοινότητες.

6ον Αποδοχή πίστωσης 220.000,00 ευρώ για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και κατανομή.

7ον Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 ευρώ για εξόφληση εκδήλωσης εγκαινίων μνημείου Πεσόντων αεροπόρων.

8ον Αγορά  -50- Βιβλίων Ι. Καρύτσα  (Ομοσπονδιακή Πολιτεία & Αρχαίο Θέρμο) και ψήφιση πίστωσης 1.500,00 ευρώ.

9ον Ανακήρυξη του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου σε επίτιμο δημότη Θέρμου και πραγματοποίηση τελετής.

10ον Διεξαγωγή εκδήλωσης στην Αθήνα για την προβολή του Μουσείου και του Αρχαιολογικού χώρου, στις 28 Φεβρουαρίου 2018  ή σε εναλλακτική ημερομηνία.

11ον Κατασκευή επιτύμβιας πλάκας πεσόντων Θερμίων στους αγώνες υπέρ Πατρίδος.

12ον Λειτουργία τμήματος Σχολείου δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) στο Θέρμο.

13ον Αντικατάσταση μέλους  της Σχολικής Επιτροπής Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΔΕ) Δήμου Θέρμου.

14ον Αντικατάσταση μέλους  του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.

15ον Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2017.

16ον Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαραγιάννης  Κων/νος

 

Κατεβάστε εδώ το αρχείο.

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 22-12-2017.

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και παρ. 5  (Πρόγραμμα Καλλικράτης), και του άρθρου 95 παρ. 2 ν. 3463/2006, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Παρασκευή     22 Δεκεμβρίου  2017 και ώρα 19:00, με θέματα  συζήτησης:

  1. Κατασκευή αύλειου χώρου Γυμνασίου Θέρμου (αίτηση -9- Δημοτικών Συμβούλων)

Ο Πρόεδρος   του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                  Μαραγιάννης Κων/νος

 

Κατεβάστε εδώ το αρχείο.

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δ. Σ. για την αντικατάσταση μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που εξέπεσαν του αξιώματός των για την 17-12-2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου στις 17-12-2017 ημέρα Κυριακή  και ώρα 11.00 π.μ. ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη διαδικασία από το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 για την εκλογή – αντικατάσταση μελών της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου που εξέπεσαν.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Μαραγιάννης Κων/νος

Κατεβάστε εδώ το αρχείο.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 8-12-2017 για την αντικατάσταση μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που εξέπεσαν του αξιώματός των.       Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου στις 08-12-2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00  ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη διαδικασία από το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 για την εκλογή – αντικατάσταση μελών της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου που εξέπεσαν.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Μαραγιάννης Κων/νος

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 27/11/2017.

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την  27 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ον Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Θέρμου έτους 2018  

2ον  Οφειλές Δήμου προς τρίτους,  παρελθόντων οικονομικών ετών

3ον Συμμετοχή του Δήμου μας στο δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»

4ον Κατανομή ποσού 14.837,71 ευρώ στις Σχολικές επιτροπές Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2017 (Δ΄ Κατανομή)

5ον Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2017

6ον Προτάσεις Τ. Κ.  Αγίας Σοφίας

7ον Προτάσεις Τ. Κ.  Αργυρού Πηγαδίου

8ον Προτάσεις Τ. Κ.  Διασελακίου

9ον Προτάσεις Τ. Κ. Θέρμου

10ον Προτάσεις Τ. Κ. Καλουδίου

11ον Προτάσεις Τ. Κ. Λευκού

12ον Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μαραγιάννης  Κων/νος

 

Κατεβάστε εδώ το αρχείο