Πίνακες Κατάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Πίνακες κατάταξης

Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για τις δομές του Κοινωνικού Φαρμακείου και Παντοπωλείου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΚΩΔ. 101-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ.102-ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ.103-ΠΕ ΦΑΡΜΑΚ

ΚΩΔ.104-ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ