Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ ΜΥΡΤΙΑΣ»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

02.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03.-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04.-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΜΕΛΕΤΗΣ

05. Ε.Σ.Υ

06. Γ.Σ.Υ.

07. Τ.Σ.Υ.

08. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

09. Τ.Ε.Υ.Δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ειδική δημόσια συνεδρίαση

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε ειδική δημόσια συνεδρίαση (άρθρο 159, παρ.1 του  ν. 3463/2006) του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την  9η  Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Θέρμου, οικονομικού έτους 2018.
  2. Έγκριση του Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2018 Δήμου Θέρμου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Mαραγιάννης  Κων/νος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παραγ. 6 του Ν.3852/2010 σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου στις 3 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑ
Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2018 Δήμου Θέρμου.

Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω του ότι συμπληρώνει το θέμα της διαμόρφωσης σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Θέρμου 2018 μετά τη γνώμη του παρατηρητηρίου που συζητήθηκε στην συνεδρίαση της 27.12.2017 Οικονομικής Επιτροπής και εκ παραδρομής δεν γράφτηκε στην πρόσκληση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ