Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων και άλλες εργασίες.

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

02. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

03. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

04. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

05. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

06. ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ