Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Οδοποιία  νέων οικοπέδων στη θέση Λαγκάδες Δ. Θέρμου

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

05. Ε.Σ.Υ

06. Γ.Σ.Υ

07.1. Τ.Σ.Υ

07.2. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

08. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

09. ΤΕΥΔ

10. ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

11.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ