Πρόσκληση Δ.Σ. στις 10/11/2017.

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 10 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα.

      ΘΕΜΑΤΑ

1ο Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Θέρμου οικονομικού έτους 2018.

2ο Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

3ο Aνάθεση σε δικηγόρο σύμφωνα με την γνωμοδότησή του για αγωγή Καραδήμα Ελένης κατά του Δήμου Θέρμου [κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών / εργατικές διαφορές].

4ο Ψήφιση – έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

5ο Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση γνωμοδότησης επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ. Κ. ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΣΚΑΣ.

6ο Μη άσκηση ενδίκου βοηθήματος [ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής] αίτημα κ. Τσιριμώκου Χρήστου.

7ο Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1 εδαφ.α,β,γ παρ. 3 και 4 του Ν.4412/2016 για το έτος 2018.

8ο Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας Ανοικτής Διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.

9ο Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 εδαφ. α του Ν.4412/2016 για το έτος 2018.

10ο Έγκριση κατάστασης οικονομικής ενίσχυσης απόρων κατοίκων.

11ο Κατακύρωση αποτελέσματος διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ  μετά την ακύρωση της 100/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Θέρμου με την 220576/6.10.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής στις 6/11/2017.

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν3852/10 σε  τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την Δευτέρα (6) Νοεμβρίου  2017 και ώρα 8:00  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα:

  1. Eισήγηση  Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο  για το σχέδιο του  Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θέρμου  έτους 2018 (άρθρο  63γ Ν. 3852/2010).
  1. Eισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για το προσχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Θέρμου οικονομικού έτους 2018 (άρθρο 63δ & άρθρο 266 ν. 3852/2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

Κατεβάστε εδώ το αρχείο.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 3/11/2017

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 3 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ

1ο:Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

2ο:Ανάθεση σε δικηγόρο σύμφωνα με την γνωμοδότησή του για αγωγή Καραδήμα Ελένης κατά του Δήμου Θέρμου [κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών / εργατικές διαφορές].

3ο: Ψήφιση – έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

4ο:Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση γνωμοδότησης επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ. Κ. ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΣΚΑΣ.

5ο:Κατακύρωση αποτελέσματος διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ  μετά την ακύρωση της 100/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Θέρμου με την 220576/6.10.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             

 

                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Κατεβάστε εδώ το αρχείο.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 20-10-2017.

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 20 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα.

      ΘΕΜΑΤΑ

1ο:Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

2ο:Ψήφιση – έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

3ο: Ανάθεση σε δικηγόρο σύμφωνα με την γνωμοδότησή του για νομιμότητα αδειοδότησης περιπτέρου  στην κεντρική πλατεία του Θέρμου μετά το θάνατο του δικαιούχου.

4ο:  Ανάθεση σε δικηγόρο σύμφωνα με την γνωμοδότησή του για υπόθεση του ΟΚΠΑΠ – ΔΗΘ.

5ο:Έγκριση διάθεση – δέσμευσης πίστωσης ποσού 11.000,00   € [με το Φ.Π.Α]και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Κατεβάστε εδώ το αρχείο.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου στις 16-10-2017.

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την 16η   Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ον Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250- Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97και Νο 260- Ταμειακή Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

2ον Προτάσεις Τ. Κ.  Αμβρακιάς

3ον   Προτάσεις Τ. Κ.  Θέρμου

4ον   Προτάσεις Τ. Κ.  Καλουδίου

5ον   Προτάσεις Τ. Κ.  Κοκκινόβρυσης

6ον   Προτάσεις Τ. Κ.  Κόνισκας

7ον   Προτάσεις Τ. Κ.  Χαλικίου

8ον Έκθεση  της Οικονομικής Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα του Δήμου Θέρμου  από 1-4-2017 έως 30-6-2017

9ον Αποδοχή πίστωσης  1.685,00 ευρώ τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

10ον  Κατανομή ποσού 14.837,71 ευρώ στις Σχολικές επιτροπές Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2017 Γ΄ κατανομή

11ον Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών έτους 2018

12ον  Έγκριση της αριθ. 21/2017 απόφασης Δ/κοπυ Συμβουλίου Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. «Καθορισμός δρομολογίων για μεταφορά νηπίων στου Παιδικό Σταθμό»

13ον Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού βαριάς αναπηρίας

14ον  Κατάταξη αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας σε κατηγορίες

15ον  Έγκριση απευθείας αγοράς οικοπέδου, για κατασκευή πλατείας στον οικισμό Νεροσύρτης Τοπικής Κοινότητας Χαλικίου

16ον Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Οδοποιΐα Τοπικής Κοινότητας Κόνισκας Δήμου Θέρμου

17ον  Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2017

18ον  Διαγραφές – μειώσεις χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους.

19ον Λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Θέρμου ( αίτηση οκτώ Δημοτικών Συμβούλων)

20ον  Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαραγιάννης Κων/νος

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 09-10-2017

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και παρ. 5 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), και του άρθρου 95 παρ. 2 ν. 3463/2006, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:00, με θέματα συζήτησης:
1. Ιδιοκτησιακό καθεστώς των αυθαιρέτων κατασκευών, στη θέση «Πέρεβος Κάτω Μυρτιάς» Τ. Κ. Μυρτιάς, για τις οποίες βεβαιώθηκε πρόστιμο, σε βάρος του Δήμου μας, στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
Το θέμα επείγει διότι θα πρέπει άμεσα να υποβληθεί αίτηση θεραπείας προς την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή για την άρση του προστίμου, το οποίο ως βεβαιωμένο στη Δ.Ο.Υ. θα προκαλέσει προβλήματα από την αδυναμία εξασφάλισης φορολογικής ενημερότητας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μαραγιάννης Κων/νος

Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/9/2017

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την 29η  Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ον   Προτάσεις Τ. Κ.  Αγίας Σοφίας

2ον    Προτάσεις Τ. Κ. Αετόπετρας

3ον   Προτάσεις Τ. Κ. Αμβρακιάς

4ον   Προτάσεις Τ. Κ. Ανάληψης

5ον   Προτάσεις Τ. Κ.  Δρυμώνα

6ον   Προτάσεις Τ. Κ.  Θέρμου

7ον   Προτάσεις Τ. Κ.  Καλουδίου

8ον   Προτάσεις Τ. Κ.  Κοκκινόβρυσης

9ον   Προτάσεις Τ. Κ.  Κόνισκας

10ον   Προτάσεις Τ. Κ.  Πετροχωρίου

11ον  Προτάσεις Τ. Κ.  Χαλικίου

12ον Έκθεση  της Οικονομικής Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα του Δήμου Θέρμου  από 1-4-2017 έως 30-6-2017

13ον  Αποδοχή πίστωσης  1.685,00 ευρώ τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

14ον Χορηγία του Δήμου μας στον Αθλητικό Σύλλογο Αγρινίου «ΤΡΙΤΩΝΑΣ», για συνδιοργάνωση αγώνα, TRIChonian 2017

15ον  Κατάταξη αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας σε κατηγορίες

16ον  Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων  Αγίας Σοφίας και Μυρτιάς, για την αντιμετώπιση της Λειψυδρίας

17ον  Έγκριση απευθείας αγοράς οικοπέδου, για κατασκευή πλατείας στον οικισμό Νεροσύρτης Τοπικής Κοινότητας Χαλικίου

18ον Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Οδοποιΐα Τοπικής Κοινότητας Κόνισκας Δήμου Θέρμου

19ον Αναπροσαρμογή  τέλους φωτισμού και καθαριότητας, Δήμου Θέρμου έτους 2018

20ον Αναπροσαρμογή  τέλους ύδρευσης αποχέτευσης,  Δήμου Θέρμου έτους 2018

21ον Αναπροσαρμογή  τέλους άρδευσης,  Δήμου Θέρμου έτους 2018

22ον Αναπροσαρμογή  τέλους κοιμητηρίων, Δήμου Θέρμου έτους 2018

23ον Αναπροσαρμογή  τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), Δήμου Θέρμου έτους 2018

24ον Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών  κοινοχρήστων χώρων Δήμου Θέρμου έτους 2018

25ον  Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2017

26ον  Διαγραφές – μειώσεις χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους

27ον  Λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Θέρμου ( αίτηση οκτώ Δημοτικών Συμβούλων)

28ον  Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαραγιάννης Κων/νος

Κατεβάστε εδώ το αρχείο.

Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής στις 15/9/2017.

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 15 Σεπτεμβρίου 2017  ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα.

      ΘΕΜΑΤΑ

1ο: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

2ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από  1-4-2017  έως 30-6-2017.

3ο:Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση γνωμοδότησης  επιτροπής  συνοπτικού  για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού :επισκευή κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Μυρτιάς.

4ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση γνωμοδότησης  επιτροπής  συνοπτικού  διαγωνισμού του έργου : «Οδοποιία νέων οικοπέδων στη θέση Λαγκάδες Δ. Θέρμου»

5ο:Κατακύρωση γνωμοδότησης επιτροπής ανοικτής διαδικασίας για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού  του έργου :Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας οικισμών του Δήμου Θέρμου από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 31-1 της 1-2 και 2-2 του 2015.

6ο:Κατακύρωση γνωμοδότησης επιτροπής ανοικτής διαδικασίας για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Θέρμου από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 31-1 την 1-2 και 2-2-2015.

7ο: Κατακύρωση γνωμοδότησης επιτροπής ανοικτής διαδικασίας για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: Βελτίωση – ασφαλτόστρωση στο οδικό τμήμα Αετόπετρας – Δρυμώνας.

8:Έγκριση , διάθεση δέσμευσης πίστωσης καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου :Βελτίωση υδρευτικών δικτύων Τ. Κ. Θέρμου , Καλουδίου και Κόνισκας.

9ο:Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου με τοποθέτηση ενός στύλου Φ.Ο.Π. και ενός [1] απλού Φ/Σ στην Τ. Κ. Πετροχωρίου   [Θέση Άγιος Αθανάσιος]   του Δήμου Θέρμου.

10:Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του εντάλματος προπληρωμής για την  τοποθέτηση τριών [3]  στύλων  Φ.Ο.Π. και δύο  [2] απλών  Φ/Σ  για την σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης που βρίσκεται  στην Δ/νση θέση Ζιόμπος   στην Τ.Κ. Δρυμώνα του Δήμου  Θέρμου.

11ο:Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου Χαμηλής Τάσης δημοτικού φωτισμού με τρεις [3] στύλους Φ.Ο.Π και τρία [3] απλά Φ/Σ στη Δ/νση «θέση Κεφαλόβρυσο» της  Τ.Κ. Ανάληψης του Δήμου Θέρμου.

12ο:Ψήφιση – έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017

13ο:Αναπροσαρμογή τελών δικαιώματος ηλεκτροφωτισμού – καθαριότητας  Δήμου Θέρμου έτους 2017.

14ο:Αναπροσαρμογή τελών δικαιώματος ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Θέρμου έτους 2017.

15ο:Αναπροσαρμογή τελών δικαιώματος άρδευσης Δήμου Θέρμου έτους  2017.

16ο:Αναπροσαρμογή τελών κοιμητηρίων  Δήμου Θέρμου έτους 2017.

17ο:Αναπροσαρμογή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  [Τ.Α.Π] Δήμου Θέρμου έτους 2017.

18ο:Αναπροσαρμογή τελών χρήσης πεζοδρομίων – πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Θέρμου έτους 2017.

19ο:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τακτοποιητικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους  2017.

20ο:Ανάθεση σε δικηγόρο σύμφωνα με την γνωμοδότησή του για την δήλωση παραίτησης από τόκους και δικαστική δαπάνη – αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού της Πολυξένης συζύγου Αθανασίου Συρακούλα για το αριθμ. 3 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του έτους 2017 ποσού 12.061,80 € του Δήμου Θέρμου που αφορά την καταβολή ποσού για την αγορά οικοπέδου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης παραπλεύρως της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου και εντός των ορίων του οικισμού Θέρμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Κατεβάστε το αρχείο.

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/08/2017

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Τετάρτη  30 Αυγούστου 2017 και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ον   Καταγγελία ή μη της σύμβασης μίσθωσης της Ιαματικής πηγής «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ», με καταλογισμό τελών ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού στον μισθωτή

2ον Αποδοχή πίστωσης  121.517,45 ευρώ (φόρος ζύθου), από ΥΠ.ΕΣ. υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων

3ον Αποδοχή πίστωσης  121.517,45 ευρώ (Τέλη διαφήμισης), από ΥΠ.ΕΣ. υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων

4ον  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας  Δήμου Θέρμου  (Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.) 115.000,00 ευρώ

5ον   Σύναψη νέων συμφωνητικών μίσθωσης χώρων για την εγκατάσταση κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας

6ον Κατανομή ποσού 9.385,90 ευρώ στις Σχολικές επιτροπές Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων του Δήμου Θέρμου (αρ. απόφασης 23620/11-07-2017)

7ον  Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Δυτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΣΕΔΕ) Δήμου Θέρμου

8ον Αντιδημοκρατική πρακτική και παράνομος τρόπος αντιμετώπισης των αιρετών από τη διοίκηση του Δήμου Θέρμου (αίτηση  -7- Δημοτικών Συμβούλων)

9ον  Διαγραφές – μειώσεις χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους

10ον   Προτάσεις Τ. Κ. Αετόπετρας

11ον  Προτάσεις Τ. Κ.  Δρυμώνα

12ον  Προτάσεις Τ. Κ.  Θέρμου

13ον  Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαραγιάννης Κων/νος

 

Κατεβάστε εδώ το αρχείο.

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση στις 3/9/2017 (απολογισμός πεπραγμένων 2016).

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμου, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Θέρμου, την Κυριακή  3 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 19.00 μ.μ. με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2016 σε ό,τι αφορά:  Τη διοίκηση του Δήμου, την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης και την εν γένει οικονομική κατάσταση του Δήμου».

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαραγιάννης Κων/νος

 

Κατεβάστε το αρχείο