Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 14/8/2017.

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου στις  14 Αυγούστου  2017  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 9.00  π. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα.

1ο:Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2016 και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και Απολογισμού Δήμου Θέρμου έτους 2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 8/8/2017.

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 8 Αυγούστου 2017  ημέρα  Τρίτη και ώρα 8.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα.

      ΘΕΜΑΤΑ

1ο:Ψήφιση – έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2017.

2.Aπευθείας ανάθεση του έργου: Επέκταση δικτύου όμβριων για την βελτίωση αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης του Θέρμου. [άρθρο 118 του Ν. 4412/2016]

3ο:Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

4ο:Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από  1-4-2017  έως 30-6-2017

5ο:Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας για πρόσληψη καταστροφών από θεομηνίες σε Τοπικές Κοινότητες και στην έδρα του Δήμου.

6ο:Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τ. Κ. Θέρμου, Κάτω Χρυσοβίτσας, Μυρτιάς , Σιταραλώνων, Παμφίου , Ανάληψης και Κοκκινόβρυσης Δήμου Θέρμου.

7ο:Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Συντήρηση οδοποιίας τμήματος Ανάληψης Ι.Μ. Ιωάννου Προέδρου Ανάληψης για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες.

8ο:Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την: Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων  και άλλες εργασίες..

9ο:Έγκριση , διάθεση – δέσμευση πίστωσης ποσού 72.000,00  € [ με το ΦΠΑ] , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης , και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Οδοποιία νέων οικοπέδων στη θέση Λαγκάδες Δ. Θέρμου.

10ο:Κατακύρωση αποτελέσματος διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το έργο: Διαμόρφωση προαύλιου χώρου Γυμνασίου Θέρμου.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 4/8/2017.

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 4 Αυγούστου 2017  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα.

      ΘΕΜΑΤΑ

1ο:Ψήφιση – έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2017.

2.Aπευθείας ανάθεση του έργου: Επέκταση δικτύου όμβριων για την βελτίωση αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης του Θέρμου. [άρθρο 118 του Ν. 4412/2016]

3ο:Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

4ο:Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από  1-4-2017  έως 30-6-2017

5ο:Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας για πρόσληψη καταστροφών από θεομηνίες σε Τοπικές Κοινότητες και στην έδρα του Δήμου.

6ο:Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τ. Κ. Θέρμου, Κάτω Χρυσοβίτσας, Μυρτιάς , Σιταραλώνων, Παμφίου , Ανάληψης και Κοκκινόβρυσης Δήμου Θέρμου.

7ο:Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Συντήρηση οδοποιίας τμήματος Ανάληψης Ι.Μ. Ιωάννου Προέδρου Ανάληψης για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες.

8ο:Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την: Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων  και άλλες εργασίες..

9ο:Έγκριση , διάθεση – δέσμευση πίστωσης ποσού 72.000,00  € [ με το ΦΠΑ] , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης , και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Οδοποιία νέων οικοπέδων στη θέση Λαγκάδες Δ. Θέρμου.

10ο:Κατακύρωση αποτελέσματος διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το έργο: Διαμόρφωση προαύλιου χώρου Γυμνασίου Θέρμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/7/2017

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Τρίτη  18 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ον Αποδοχή πίστωσης 150.000,00 ευρώ (ΣΑΕ-055) από ΥΠ.ΕΣ. για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας

2ον  Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΥΠ. Πολιτισμού- Αθλητισμού και του Δήμου για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Θέρμου»

3ον Πρόσληψη ενός (1) ατόμου (Τακτικό Προσωπικό) Κλάδου ΥΕ 16 Εργάτη Καθαριότητας Εσωτερικών χώρων

4ον Πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α΄94)

5ον Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις σε Ανταποδοτικές Υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ Α΄ και  Β΄ βαθμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α΄94)

6ον Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπ/σης και Κατάρτισης

(Μεταλυκειακό έτος –Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Μαθητεία ΕΠΑΣ, Μαθητεία ΙΕΚ, για απασχόληση στο Δήμο μας κατά το Σχολικό έτος 2017- 2018)

7ον    Αναβάθμιση δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Δήμου Θέρμου

8ον Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή στηρίγματος αεροπλάνου πεσόντων αεροπόρων»

9ον  Διεκδίκηση επαναπατρισμού του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου

10ον  Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2017

11ον Προτάσεις Τ. Κ. Ανάληψης

12ον Προτάσεις Τ. Κ. Λευκού

13ον Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαραγιάννης Κων/νος

 

Κατεβάστε το έγγραφο

 

Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στις 23/6/2017

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Παρασκευή  23 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ον Έκθεση  της Οικονομικής Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα του Δήμου Θέρμου  από 1-1-2017 έως 31-3-2017

2ον Έγκριση Πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΟΑΕΔ-ΕΠΑΣ Αγρινίου στο Δήμο μας για το Σχολικό έτος 2017-2018

3ον Δημιουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας  (Σ. Δ. Ε.) στο Δήμο Θέρμου

4ον  Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2017

5ον Διαγραφές – μειώσεις χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους

6ον Προτάσεις Τ. Κ. Αβαρίκου

7ον Προτάσεις Τ. Κ. Θέρμου

8ον Προτάσεις Τ. Κ. Καλουδίου

9ον Προτάσεις Τ. Κ. Λευκού

10ον Προτάσεις Τ. Κ. Πετροχωρίου

11ον  Προτάσεις  Τ. Κ. Σιταραλώνων

12ον Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μαραγιάννης Κων/νος

 

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23-06-2017

Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στις 19/6/2017

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 19 Iουνίου 2017  ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00  π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω θέματα

ΘΕΜΑΤΑ

1ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του πάρκιν πριν το Γυμνάσιο κατά την θρησκευτική πανήγυρη από 25 έως 28/8/2017.

 

2ο:Έγκριση ,διάθεση-δέσμευση πίστωσης ποσού 235,00 € αποζημίωσης στον Αλέξανδρο Σιαδήμα του Χρήστου για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας λακκούβας που δεν επιδιορθώθηκε στην επαρχιακή οδό Θέρμου – Πετροχωρίου.

 

3ο:Ψήφιση – έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2017.

 

4ο:Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

 

5ο: Έγκριση , διάθεση – δέσμευση πίστωσης ποσού 13.530,00 € του αιτήματος για εξωδικαστική – συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του Δήμου Θέρμου της εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και το διακριτικό τίτλο DEMOTIS κατά του Δήμου Θέρμου μετά από την έκδοση της υπαριθμ. ΔΔΠΠ285/2017 διαταγή πληρωμής.

 

6ο:Ορισμός δικηγόρου για το αίτημα του Ιωάννη Χρυσανθόπουλου εργολάβου καθαριότητας, κατοίκου Ναυπάκτου για οφειλή ποσού από εργασία μεταφοράς απορριμμάτων στις ΤΚ Θέρμου, Διασελλακίου, Σιταραλώνων , Παμφίου, Μαραθιά, Κάτω Χρυσοβίτσας, Αβαρίκου ,Πίνης, Ανάληψης [Κόφτρας, Φλεσουργιά, Πούλιανης, Καλουδίου οικ. Δουνέικα] στο ΣΜΑ από 1/11/2015 έως 31/12/2015 και έγκριση , διάθεση – δέσμευση πίστωσης .

 

7ο:Ανάθεση σε δικηγόρο της γνωμοδότησης για την εξώδικη επίλυση της διαφοράς του Δήμου Θέρμου με τον Γεώργιο Χασάπη του Δημητρίου έμπορο , κατοίκου Θέρμου για απαίτηση αυτού από την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την Τ.Κ. Λευκού τα οποία ο Δήμος Θέρμου προμηθεύτηκε από το κατάστημά του εκ ποσού 14.446,00 € μετά την απόρριψη του υπ. αριθμ. 73 χρηματικού εντάλματος του Δήμου Θέρμου δια της υπ΄ αριθμ. 73/2016 πράξης της αναπληρώτριας επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το νομό Αιτ/νίας και έγκριση , διάθεση – δέσμευση πίστωσης.  

 

8ο:Έγκριση ,διάθεση-δέσμευση πίστωσης ποσού 33.639,00 € [ με το ΦΠΑ] , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης , και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τις:« Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας για πρόληψη καταστροφών από θεομηνίες σε Τοπικές Κοινότητες και στην έδρα του Δήμου »

 

9ο:Έγκριση ,διάθεση-δέσμευση πίστωσης ποσού 64.000,00 € [ με το ΦΠΑ] , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης , και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για : «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τοπικές Κοινότητες Θέρμου, Κάτω Χρυσοβίτσας, Μυρτιάς, Σιταραλώνων, Παμφίου, Ανάληψης και Κοκκινόβρυσης Δήμου Θέρμου»

 

10ο:Έγκριση ,διάθεση-δέσμευση πίστωσης ποσού 30.000,00 € [ με το ΦΠΑ] , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης , και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για «Συντήρηση οδοποιίας τμήματος Ανάληψη – Ι.Μ. Ιωάννου Προδρόμου Ανάληψης για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες»

 

11ο:Έγκριση ,διάθεση-δέσμευση πίστωσης ποσού 74.400,00 € [ με το ΦΠΑ] , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης , και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για :Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων και άλλες εργασίες»

 

12ο:Έγκριση ,διάθεση-δέσμευση πίστωσης ποσού 30.000,00  € [ με το ΦΠΑ] , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης , και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για «Επισκευή κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Μυρτιάς»

 

13ο: Έγκριση ,διάθεση-δέσμευση πίστωσης ποσού 16.000,00  € [ με το ΦΠΑ] , και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου : Επέκταση δικτύου όμβριων για την βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης του Θέρμου.

 

14ο:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τακτοποιητικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους  2017.

 

15ο:Αποδοχή πίστωσης 8.000,00 € από την Τράπεζα Πειραιώς γα συνέχιση ανασκαφής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15.6.2017

Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στις 26/5/2017

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 26 Μαΐου 2017  ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω θέματα

ΘΕΜΑΤΑ

1ο:Ψήφιση – έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2017. 

2ο: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

3ο:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τακτοποιητικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους  2017.

4ο:Έγκριση διάθεση – δέσμευση πίστωσης ποσού   215.000,00   € με ΦΠΑ ,καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου :Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Γυμνασίου Θέρμου με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση [άρθρο 32 του Ν.4412/2016] και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών.

5ο:Ορισμός δικηγόρου για την αριθμ.ΑΓ38/16-3-2017 ασκηθείσα αγωγή του κ. Λεωνίδα Βάρσου του Αριστοτέλη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά του Δήμου Θέρμου για την καταβολή οφειλόμενου ποσού από έργο εκτέλεσης τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης δημοτικών δρόμων του Τ.Δ. Παμφίου Δήμου Θέρμου εντόκως νομίμως από 27.11.2013 και όχι από της ασκήσεως της αγωγής.

6ο:Ορισμός δικηγόρου για την αριθμ.ΑΓ37/16-3-2017 ασκηθείσα αγωγή του κ. Λεωνίδα Βάρσου του Αριστοτέλη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά του Δήμου Θέρμου για την καταβολή οφειλόμενου ποσού από έργο εκτέλεσης τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης δημοτικών δρόμων του Τ.Δ. Σιταραλώνων  Δήμου Θέρμου εντόκως νομίμως από 27.11.2013 και όχι από της ασκήσεως της αγωγής.

7ο:Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου μας.

8ο:Ορισμός δικηγόρου του Δήμου για την υπεράσπιση συμφερόντων του Δήμου για την παραμονή Ειρηνοδικείου στο Θέρμο.

 

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22. 5.2017